Gizlilik Politikası

KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

ADA HASARLI TAŞITLAR olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet
göstermekteyiz. Bu bilinçle, gerçek ve tüzel kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.), KVKK’ya bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi hesap açma işlemleri kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

a) Veri Sorumlusu

Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 495475-5 sicil numarasıyla kayıtlı, ADA HASARLI TAŞITLAR Veri Sorumlusudur.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 • Kişisel Verileriniz,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” ve “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden, ilgili hizmetimizin yürütülmesi bakımından lokasyon verileriniz açık rızanız alınarak işlenecektir. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin gerçekleştirilmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla söz konusu kişisel verileriniz “Ticari Elektronik İleti” gönderimi faaliyetimize ilişkin olarak açık rızanız alınarak işlenecektir.

c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle bizzat tarafınızdan; şubelerimiz üzerinden, internet sitemiz üzerinden, çağrı merkezimiz üzerinden, mobil uygulamalarımız üzerinden, iş ortaklarımız tarafından, sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir.

d) Kişisel Verilerin Yurtiçi veya Yurtdışında Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca açık rızanız aranmaksızın aktarılacaktır:

İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep edilmesi halinde, ilgili kamu kurum, kuruluşlarına ve özel hukuk tüzel kişilerine, sigorta şirketlerine aktarılabilecektir.

Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımıza sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar aktarılabilecektir.

Sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak ve hizmet kalitemizi artırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, amaçla sınırlı olmak kaydıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve topluluk şirketlerimize aktarılabilecektir.

İlgili mevzuat uyarınca, yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü’ne aktarılabilecektir. 

Hasar süreçlerinde eksperlere, yetkili servis firmalarına aktarılabilecektir.

• Altyapı hizmeti sunan teknoloji hizmet sağlayıcılarına, çağrı merkezi, süreç destek ve ilgili operasyonel servislerde birlikte çalışılan firmaya aktarılabilecektir.

Özel nitelikli sağlık verileriniz KVKK 8 (1) maddesi uyarınca, açık rızanız alınarak ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla, özel hukuk tüzel kişileriyle, iş ortakları ve sigorta şirketleri ile paylaşılacaktır. Yine Kişisel verileriniz; açık rızanızın bulunması halinde veya KVKK’nın 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde yukarıda sayılan amaçlar dahilinde KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılmaktadır/aktarılabilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9.maddesinde öngörülen düzenlemelere ve sair yasal mevzuata uygun hareket etmektedir/edecektir.

e) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp
  kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek
 • KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi, ekli başvuru formu doldurulmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,
 • Noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • KVKK’nın 11. maddesinde tanınan haklar kapsamında, veri sahibi olarak, bahse konu haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda, talebinizin niteliğine göre cevabı en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevaplandıracaktır. Başvurunuza, Şirketimiz tarafından KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında tüm sorumluluklarımıza uyarak, tüm şekli ve usulî şartlar sağlanarak cevap verilecektir.

TİCARİ İLETİŞİM İZNİ

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade eder.

Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla ya da İYS (sistemin kullanıma açılması halinde) üzerinden alınabilir. İYS üzerinden alınan onaylarda ise olumlu irade beyanı ve elektronik iletişim adresi yer alır. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar. Alıcı reddetme hakkını İYS (sistemin kullanıma açılması halinde) üzerinden de kullanabilir. Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların ilgili mevzuatta yer alan reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez. Bu kapsamında ileti gönderilmesinden önce tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adresleri hizmet sağlayıcı tarafından İYS’ye kaydedilir ve İYS üzerinden alıcıların ret hakkını kullanıp kullanmadığı kontrol edilir.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, ADA HASARLI TAŞITLAR tarafından vermekte olduğumuz hizmetler kapsamında, HASARLİTASİTLAR.COM Websitesi ve/veya applikasyon üzerinden temin edilen bilgileriniz doğrultusunda, onay vermeniz halinde herhangi bir iletişim aracı kullanarak (SMS, e-posta, telefon, faks, çağrı merkezi, v.b. gibi) tarafınıza her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafınızla iletişime geçilebilecektir.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Reddetme hakkınızı İYS (sistemin kullanıma açılması halinde) üzerinden de kullanabilirsiniz.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ RIZA BEYANI

İşbu beyanı onaylayarak, ADA HASARLI TAŞITLAR’ın, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, ADA HASARLI TAŞITLAR tarafından verilmekte olan hizmetler kapsamında;

Kendi bünyesinde veya ileride olabilecek yeni şirketleri, iştirakleri ve/veya ortaklıkları bünyesinde mevcut veya ileride sunulacak ürün ve hizmetlere ilişkin olarak ADA HASARLI TAŞITLAR tarafından veya öngördüğü diğer hizmet sağlayıcıları tarafından reklam, kampanya, indirim, hediye, çekiliş ve benzeri konulara ilişkin;

 • Tanıtım ve bilgilendirme,
 • Kişisel ihtiyaç ve durumuma özel fırsatlar veya imkanlar geliştirilmesi,
 • Sisteminize kayıtlı olan kişisel bilgilerim var olan iletişimin ve bağlantının devamının sağlanması,
 • Müşteri memnuniyeti veya anket araştırmaları,
 • Kutlama,
 • Pazarlama çalışmaları,

için tarafıma SMS, MMS, e-posta, telefon, çağrı merkezi veya otomatik arama vb. her türlü iletişim kanalları ile ticari elektronik ileti gönderilmesini ve tarafımla iletişime geçilmesini kabul ederim.

Bu kapsamda bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bu husus ADA HASARLI TAŞITLAR’a yazılı olarak bildireceğimi ve güncel bilgilerimi içeren yeni bir beyannameyi imzalanarak ADA HASARLI TAŞITLAR’a temin edeceğimi, tarafımca verilmiş işbu rızanın geri alınabilir olduğu konusunda bilgim olduğunu ve bu doğrultuda ADA HASARLI TAŞITLAR’a ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğimi, reddetme hakkımı İYS (sistemin kullanıma açılması halinde) üzerinden de kullanabileceğimi bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Hasarlı Taşıtlar Mobil Uygulaması

Mobil Uygulamamız Yakında Sizlerle!

Uzman ekibimiz tarafından sizin için en iyi deneyimi sunmak amacıyla geliştirdiğimiz mobil uygulamamız yakında yayında!

Hasarlı Taşıtlar App Store
Hasarlı Taşıtlar Google Play
Hasarlı Taşıtlar Beyaz Logo

hasarlitasitlar.com'da yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından hasarlitasitlar.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için ilan sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.

hasarlitasitlar.com bir ADA HASARLI TAŞITLAR İNTERNET VE
BİLGİ HİZMETLERİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ platformudur.
Copyright © 2024 hasarlitasitlar.com