Üyelik Sözleşmesi

İş bu üyelik sözleşmesi İstanbul, Çırçır Mah Kaan Sokak 4/12 K:8 D:33 Alibeyköy Eyüp İSTANBUL adresinde mukim ADA HASARLI TAŞITLARİNTERNET VE BİLGİ HİZMETLERİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. (bu sözleşmede ADA HASARLI TAŞITLAR olarak anılacaktır) ile ; ___________________________________________________________________ adresinde
mukim _________________________________________________ (bu sözleşmede MAĞAZA SAHİBİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda bir sözleşme akdedilmiştir.

Madde 1-TANIMLAR

ADA HASARLI TAŞITLAR: Hasarlı, hasarsız, çalıntı/buluntu araçlar ve araç parçaları ile her çeşit taşıtı sahibi olduğu Internet sitesinde E-İLAN sistemi ile HASARLI TAŞIT ALICILARINA satıcılar tarafından satış ilanlarını gerçekleştiren şirket.

HASARLI TAŞIT SATICISI: Internet ortamında E-İLAN yolu ile yapılacak her türlü taşıt satışına, ilan koşullarını gerçekleştirerek mağaza sahibi olma hakkı kazanan ve işbu sözleşmeyi Mağaza Sahibi sıfatıyla internet ortamında onaylayan Tüzel/Gerçek kişi.

ŞİRKET: Gerek kendi gerekse satıcısına ait hasarlı taşıtların Internet ortamında ilanını talep eden gerçek ve tüzel kişileri ile aynı talepte bulunan diğer araç sahibi gerçek ve tüzel kişileri.

TARAFLAR: Sözleşmenin tarafları olan ve işbu sözleşmede ayrı ayrı ADA HASARLI TAŞITLAR ve MAĞAZA SAHİBİ olarak tanımlanan kişiler.

KULLANICI ADI VE ŞİFRE: Mağaza sahibinin Internet ortamında kendi taşıtını ilan yapması ve kişisel bilgilerine ulaşılmasını sağlayan kendisine verildikten sonra kendisi tarafından değiştirilerek münhasıran kullanımında bulunan rakam ve harflerden oluşan işaretler.

SÖZLEŞMELER: ADA HASARLI TAŞITLAR tarafından e-ilan sisteminin geçekleştirilmesi için Mağaza Sahiplerine tanzim ve imza olunmuş bu sözleşmede dahil her türlü sözleşmeler.

E-İLAN: ADA HASARLI TAŞITLARIN sahibi bulunduğu Internet sitesinde/sitelerinde düzenlenen her türlü ilan/ilanlar.

KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Madde 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Şirket tarafından E-İLAN sistemi ile satılmasına karar verilen taşıtların Internet ortamında yapılan (www.hasarlitasitlar.com) ilan portalına Tüzel/Gerçek kişinin mağaza açmasındaki durumun, tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

Madde 3-TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1- Mağaza sahibi olmak isteyen Tüzel/Gerçek kişi bu sözleşmede düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirdiğinde, kendisine E-İLANA katılabilmesi için gerekli kullanıcı adı ve şifresi imza karşılığında verilir.
Mağaza sahibi kendisine bildirilen ŞİFREYİ hemen değiştirerek, münhasıran kendisi tarafından kullanılır hele getirmek zorundadır.

Bu aşamadan sonra, MAĞAZA SAHİBİ kendisine ait kullanıcı adı ve şifresiyle yapılmış olan tüm ilanların kendisi tarafından yapılmış olduğunu ve bilgilerin doğrulunu kabul, beyan eder.

MAĞAZA SAHİBİ, kendi şifresi ve kullanıcı adı ile yapılmış ilanların güvenirliliğinin başka şekilde araştırılmayacağını kabul beyan ve taahhüt etmektedir. 

3.2- ADA HASARLI TAŞITLAR, E-İLAN ve sonrasında sağlamış olduğu hizmetler sırasında, güvenlik ihlali, ilana fesat karıştırılması veya bunlara benzer şüphe uyandıran durumlarla karşılaştığında, gerekli görmesi halinde, gerek MAĞAZA SAHİBİNİ ve gerekse kendisini korumak üzere, şüphe ortadan kalkana kadar verilen hizmeti durdurabilir.

MAĞAZA SAHİBİ böyle bir durumun oluşması halinde hizmetin durdurabileceğini ve bu konuda hiçbir itiraz ve her ne nam altında olursa olsun tazmin talebinde bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

3.3- ADA HASARLI TAŞITLAR, hiçbir gerekçe göstermeksizin işbu sözleşme onaylanmış olmasına rağmen MAĞAZA SAHİBİNE şifre ve kullanıcı adı vermeyebilir. Bu konuyla ilgili MAĞAZA SAHİBİ, ADA HASARLI TAŞITLAR’ a karşı herhangi bir itiraz, tazminat, hak, alacak vs. talebinde bulunamayacaktır.

3.4- Şirket, gerekli görmesi halinde sisteme sunduğu kendi portföyündeki taşıtların bazı MAĞAZA SAHİBİ tarafından görünmemesini isteyebilir. Bu durumda MAHAZA SAHİBİ kendi portföyü araçları ve emtiaları için ilan vermekten men edebilir veya belirli bir süre sisteme girişine engel olabilir.

3.5- MAĞAZA SAHİBİ, E-İLANA katılmış olmakla, ilanın gerçekleştiği Internet sitesinde ilan koşullarını kabul etmiş sayılacak, burada belirtilen bedel, ilan süresi, ilan konusu taşıtların özellikleri, ilan süresi, vb. tüm hususları dikkate alarak kendi taşıtlarını ilan portalda ilana koyabilecektir.

MAĞAZA SAHİBİ, ADA HASARLI TAŞITLAR tarafından E-İLAN sisteminin gerçekleştirilmesi için sözleşme ilişkisi içine girilmiş/girilecek olan bütün sözleşmelerin kendisi için de bağlayıcı olacağını, bu sözleşme hükümleri gereği kabul etmiş sayılır.

ADA HASARLI TAŞITLAR, her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeden tek taraflı olarak taşıtları veya emtiaları ilandan kaldırabilir, 

MAĞAZA SAHİBİ, kendisinin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğinden bahisle ADA HASARLI TAŞITLAR veya ŞİRKETTEN tazminat veya ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunma hakkı olmayacaktır.

3.6- Tüzel/Gerçek kişi MAĞAZA SAHİBİ olmak için ADA HASARLI TAŞITLAR tarafında belirlenen 1 yıllık mağaza bedelinin bildirilen hesap numarasına yatırılması gerekmektedir, Tüzel/Gerçek kişi ödemeyi gerçekleştirmesinden itibaren en geç 24 saat içinde ADA HASARLI TAŞITLAR tarafından MAĞAZA aktif hale getirilecektir.

3.7 Tüzel/Gerçek kişi portal üzerinde MAĞAZA SAHİBİ olduktan sonra talep etmesi halinde ödediği 1 yıllık (12 ay) bedelin kullanılan süre hesaplanarak kalan sürenin bedelinin erken fesih nedeni ile %30’ u kesilerek iadesi yapılacaktır.

  • İlan yapılan taşıtlar ile ilgili olarak; marka, model bilgisi, paket bilgisi, kilometre, model yılı, tramer kayıtları, hasar durumu ve adresi gibi bilgiler ile ilan sırasında yayınlanmış fotoğrafalar MAĞAZA SAHİBİ’ nin SORUMLULUĞUNDADIR. İlana girilen bilgilerden ADA HASARLI TAŞITLAR’ ın herhangi bir  orumluluğu olmayacağını MAĞAZA SAHİBİ peşinen kabul etmiştir.

Madde 4- TEKNİK DONANIMLA İLGİLİ SORUMLULUKLAR

  1. MAĞAZA SAHİBİ, ADA HASARLI TAŞITLAR hizmetlerinin kullanılmasını sağlayan herhangi bir yazılımın kullanımını düzenleyen lisans ve benzeri şartların kendisini de bağlayacağını kabul ve taahhüt eder.
  2. MAĞAZA HASİBİ; ADA HASARLI TAŞITLAR hizmetlerinin kullanılmasını sağlayan herhangi bir yazılıma ait lisans veya diğer anlaşmalardaki kısıtlamalar ve yasaklardan Internet sitesini düzenli şekilde ziyaret ederek haberdar olması ve bu kısıtlamalarla yasaklara uygun davranması gerektiğini kabul ve beyan eder.
  3. ADA HASARLI TAŞITLAR, ilgili kayıtları sunmuş ve mağaza bedelini yatırmış olsa dahi başvuru sahibinin mağaza talebini kabul etmeme, geri çevirme, ilave ya da yeni belge ya da koşulların yerine getirilmesini isteme hakkına sahiptir. Üyelik talebi kabul edilmediği sürece başvuru sahibi mağaza haklarından yararlanamaz ve başvuru tek başına mağaza alma anlamına gelmez.
  4. MAĞAZA SAHİBİ, portal üzerinde aynı anda istediği kadar taşıt ilanı yapabilir. Birden fazla taşıt ilanını ADA HASARLI TAŞITLAR TARAFINDAN ikinci bir karar alınana kadar süresiz olarak ilana koyabilir.

Madde 5 -SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Sözleşme ....../...../........ Tarihinde yürürlüğe girecek olup 1 yıl sürelidir.

ADA HASARLI TAŞITLAR, her zaman ve gerekçe dahi göstermeden sözleşmeyi tek taraflı fesih etme ve kullanıcı adı ve şifresini iptal etme hakkına sahiptir.

Madde 6- HİZMETİN ŞEKLİ VE DEVAMLILIĞI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLE

Portal sahibi/yöneticisi ADA HASARLI TAŞITLAR gerek teknik gerekse ŞİRKETLE yapılmış olan sözleşmelerden kaynaklı veya başkaca herhangi bir sebeple hizmetinde uygulama değişikliği yapabilir, hizmetine ara verebilir veya tamamen durdurabilir. Bu durumunda MAĞAZA SAHİBİ hiçbir şekilde ve hiçbir nam altında ADA HASARLI TAŞITLAR’ dan hiçbir hak ve talep de bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 7-DELİL SÖZLEŞMESİ VE BİLDİRİMLER

MAĞAZA SAHİBİ işbu sözleşmeden kaynaklı ihtilaflarda ADA HASARLI TAŞITLAR ‘ın defter ve bilgisayar kayıtlarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil olacağını kabul ve beyan eder. Taraflar, aşağıda detayları verilen faks ya da e-mail adreslerinden gönderilen/alınanlar ile E-İLAN sisteminde kullanıcı adı ve şifre kullanımı ile gerçekleştirilen işlemler yönünden E-İLAN sistemine ait her türlü kayıtların delil olarak kabul edileceğini kabul ve taahhüt ederler.

ADA HASARLI TAŞITLAR için

E-mail Adresi: [email protected]
Tel: 0212 909 83 00
Faks: 0212 909 83 00

MAĞAZA SAHİBİ için

E-mail Adresi:
Tel: 
Faks:

Madde 8-TEBLİGATLAR

Tarafların işbu sözleşmedeki adresleri, değişiklik yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği sürece tebliğ adresleri olarak kabul edilecek ve bu adreslerine gönderilen tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır.

Madde 9- KEFALET

İşbu sözleşmede yer alan Internet üzerinden E-İLAN hizmetinden yararlanmak için, bu sözleşmeye onay koyan ve/veya kendilerine tüzel kişiyi temsilen kullanıcı adı ve şifre verilen gerçek kişi/kişiler de temsil ettikleri tüzel kişi ile birlikte müşterek ve müteselsilsen sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 10- YETKİ ANLAŞMASI

İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde-11 GİZLİLİK

Her bir Taraf, İşbu Sözleşme'nin yürürlük süresi boyunca ve bu sürenin sona ermesinden itibaren 10 (on) yıl süreyle daha evvel kamuya mal olmuş olmadıkça ve söz konusu bilgiye diğer Tarafa gizlilik yükümlülüğü altında bulunulan taraf vasıtasıyla erişmedikleri müddetçe, işbu Sözleşme çerçevesinde diğer Tarafın kendisi ile paylaştığı veya diğer Tarafın yahut ana şirketinin veya ana şirketin herhangi bir iştirakinin ya da herhangi bir bağlı şirketinin planlarına, programlarına, fabrikalarına, süreçlerine, ürünlerine, donanımlarına, işletmesine, mali durumlarına ya da müşterilerine ilişkin alabileceği veya ulaşabileceği her türlü bilgiyi (“Gizli Bilgi”) gizli tutmayı, Sözleşme’nin ifası dışındaki bir amaçla kullanmamayı, başkalarına ifşa etmemeyi ve çalışanlarının yukarıda anılanlara riayet etmesini sağlamayı kabul eder. Şu kadar ki, ilgili mevzuat uyarınca mahkemeler veya
uyulmaması durumunda cezai yaptırım uygulama yetkisini haiz kamu kurumlarının talep ettiği bilgiler bu yükümlülük dışındadır.

Madde-12 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Taraflar işbu sözleşmeden kaynaklanan akdi ilişkileri kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde;

12.1 Taraflardan her biri KVKK ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğini, yükümlülüklerin noksanlığı ile sözleşmenin karşı tarafının herhangi bir hakkına halel getirmeyeceğini, KVKK ve tüm ilgili mevzuata uyacağını,

12.2 Taraflar bu sözleşme kapsamında edindiği kişisel verileri mevzuata uygun olarak işleyeceğini, veri işlemenin genel şartları ve kişisel veri ile özel nitelikli kişisel veri işleme şartlarına uyacağını, kişisel verilerin aktarımının ancak KVKK’da yer alan durumlarda aktarılacağını, kişisel verilerin yalnızca işbu sözleşme kapsamında yer alan hizmetin verilmesi amacıyla kullanacağını, her türlü veri güvenlik tedbirlerini alacağını, işbu sözleşme kapsamında elde edilen kişisel verilerin hukuka uygun saklama nedenlerinin ortadan kalktığı halde imhasının KVKK’ya uygun olarak imha edileceğini, kişisel verilerin korunmasına yönelik sorumlulukların işbu sözleşmenin yürürlük tarihinin sona ermesinden sonra da devam edeceğini,

12.3 Taraflar çalışan, hissedar ve hizmet sağlayıcılarının KVKK’ya ve işbu maddeye uygun davranmasından sorumludur.

“İşbu sözleşme 3 sayfa 12 maddeden oluşup ......../......./............ tarihinde internet ortamında Tüzel/Gerçek kişi tarafından
onaylanmış olarak kabul edilmiştir.

Hasarlı Taşıtlar Mobil Uygulaması

Mobil Uygulamamız Yakında Sizlerle!

Uzman ekibimiz tarafından sizin için en iyi deneyimi sunmak amacıyla geliştirdiğimiz mobil uygulamamız yakında yayında!

Hasarlı Taşıtlar App Store
Hasarlı Taşıtlar Google Play
Hasarlı Taşıtlar Beyaz Logo

hasarlitasitlar.com'da yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından hasarlitasitlar.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için ilan sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.

hasarlitasitlar.com bir ADA HASARLI TAŞITLAR İNTERNET VE
BİLGİ HİZMETLERİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ platformudur.
Copyright © 2024 hasarlitasitlar.com